• Yleistä "Commigration"-Projektista

  (Selaa alaspäin ilmoittautuaksesi ensimmäiselle tunnillesi).


   

   

  COMMIGRATION: Developing A Complete Approach For Employees Who Communicate With Immigrants And An Effective Communication Strategy (Täydellisen lähestymistavan kehittäminen maahanmuuttajien kanssa kommunikoiville työntekijöille ja tehokas viestintästrategia)

  ua ab ab


  Sopimuksen numero: 2020-1-TR01-KA202-093848

  Alkamis- ja päättymispäivämäärät: 31.12.2020 / 30.12.2023

  EU:n tuen määrä: 211.274,00 €

  Ohjelma: Erasmus+

  Pääasiallinen toiminta: Erasmus+-ohjelman ammatillisen koulutuksen strategiset kumppanuudet (KA202) Toimi

  Verkkosivusto: www.commigration.com

  Kumppanit

  • Antalyan maakunnan maahanmuuttohallinnon osasto (koordinaattori)
  • Antalyan metropolialueen kunta (Turkey)
  • Akdenizin yliopisto (Turkey)
  • Sapienza University of Rome (Italia)
  • Learning for Integration ry (Suomi)
  • Satu Maren kuntien välinen kehitysyhteistyöjärjestö (Romania)

  Hankkeen aihe:          

            COMMIGRATION-hanke on hanke, jossa käsitellään maahanmuuttajien Turkissa ja Euroopassa kohtaamia viestintävaikeuksia heidän vuorovaikutuksessaan maakuntien maahanmuuttohallinnon ja vastaavien pätevien työvoimatoimistojen henkilökunnan kanssa, ja sen tavoitteena on estää maahanmuuttajien näissä laitoksissa kokemiensa vaikeuksien vuoksi kehittyvien vaikutelmien muuttuminen yleisön ennakkoluuloiksi ja tehdä maahanmuuttajista yhteiskuntaan ja sääntöihin paremmin sopeutuvia, ja tässä mielessä hankkeessa kehitetään ja jaetaan ammattitaitoa, jonka tavoitteena on parantaa ammattihenkilöstön viestintää maahanmuuttajien kanssa yhdessä kumppaneiden kanssa.

  Hankkeen alkamisajankohta: (Seuraava kuvaus on kirjoitettu vuonna 2020, jolloin hanke kirjoitetaan, ja siinä on otettu huomioon kyseisen vuoden tiedot.)

            Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) vuoden 2020 muuttoliikeraportissa mainitaan, että vuonna 2019 kansainvälisten siirtolaisten määrä oli 272 miljoonaa, mikä on 3,5 prosenttia maailman väestöstä. Tästä huolimatta nykyinen määrä on IOM:n vuoden 2050 tavoitetta korkeampi.

            Euroopan ulkopuolelta Eurooppaan saapuvien maahanmuuttajien määrä nousi 38 miljoonaan vuonna 2019, ja Euroopan sisäisen muuttoliikkeen myötä heidän määränsä nousi 82 miljoonaan.

            Maailmanlaajuisesti eniten turvapaikanhakijoita antaa Syyrian arabitasavalta, jossa on 6,7 miljoonaa turvapaikanhakijaa, ja eniten turvapaikanhakijoita vastaanottaa Turkin tasavalta, jossa on 3,7 miljoonaa turvapaikanhakijaa. Turkki vastaanottaa noin 5,2 miljoonaa maahanmuuttajaa, mikä on noin 13,5 prosenttia Eurooppaan saapuvien laillisten, laittomien, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kokonaismäärästä.

            Antalya jakaa tämän suuren vastuun, jonka Turkki on ottanut 110 000 maahanmuuttajan (noin 2 %) kanssa, jotka edustavat lähes 170 kansallisuutta. Tämä määrä on enemmän kuin ulkomaisten maahanmuuttajien määrä 24:ssä EU:n 28 jäsenvaltiosta, mukaan lukien Sveitsi, Norja, Islanti ja Liechtenstein, Eurostatin maaliskuussa 2019 julkaisemien, vuoden 2017 lukuihin perustuvien muuttoliiketilastojen mukaan.

            Kaupunki, joka on historiansa ja matkailunsa vuoksi maailmanlaajuinen vetovoimakeskus, houkuttelee ulkomaalaisia matkailun lisäksi myös asettautumistarkoituksessa, ja tässä yhteydessä ulkomaalaiset tekevät oleskelulupahakemuksia osastollemme. Lisäksi Antalyan maakunnan maahanmuuttohallinnon osasto palvelee päivittäin 1000 ulkomaalaista, mukaan lukien oleskelulupahakemukset ja -laajennukset, tietojen päivittäminen, biometristen tietojen keruumenettelyt, tilapäiset ja kansainvälistä suojelua koskevat menettelyt, jotta Antalyassa asuvien ja tulevaisuudessa asuvien ulkomaalaisten työ ja liiketoimet voidaan hoitaa. Ulkomaalaisten ensimmäinen ja intensiivisin kontakti julkisiin laitoksiin tapahtuu yleensä osastollamme.

            Turkki, joka alkoi uudenaikaistaa maahanmuuttojärjestelmäänsä vuonna 2006, antoi vuonna 2013 ulkomaalaisista ja kansainvälisestä suojelusta annetun lain nro 6458 ja perusti vuonna 2014 tämän lain nojalla maahanmuuton hallinnasta vastaavan pääosaston. Alun perin Ankarassa toiminut järjestö, jonka palveluksessa oli noin 400 työntekijää, on sittemmin laajentunut nopeasti 81 maakuntaan, ja suuri osa sen henkilöstöstä koostuu nuorista ja vastavalmistuneista yliopisto-opiskelijoista. Tilanteella on nähty olevan sekä kielteisiä että myönteisiä puolia, ja pääosasto on järjestänyt useita koulutuksia maahanmuuttohenkilöstön ja tarjottujen palvelujen laadun parantamiseksi.

            Nykyään on kuitenkin edelleen havaittavissa, että maahanmuuttohenkilöstön ja ulkomaalaisten välillä saattaa esiintyä kommunikaatio-ongelmia ulkomaalaisiin liittyvien töiden ja menettelyjen suorittamisen aikana, mikä johtuu muun muassa siitä, että maahanmuuttohenkilöstön ja ulkomaalaisten välillä ei ole yhteistä kieltä, työntekijöihin vaikuttavat päivittäiset stressitekijät, työntekijät arvioivat ulkomaalaisia omien arvomaailmojensa mukaan, työntekijät eivät ole riittävästi tietoisia ulkomaalaisuuden psykologiasta, eivätkä maahanmuuttohenkilöstön työntekijät pysty hallitsemaan tätä tilannetta ammattimaisesti. On havaittu, että merkittävä osa ulkomaalaisten viestintäkeskukseen (YİMER) - 157-hätäpuhelimeen, presidentin viestintäkeskukseen (CİMER) ja suoraan linjaan tehdyistä kirjallisista ja suullisista valituksista perustuu väärinkäytöksiin viestinnässä, kuten epäkohteliaaseen käytökseen, puutteellisiin tietoihin ja virheellisiin ohjeisiin. On selvää, että tämä tilanne, erityisesti hallinnon aiheuttamat vaikeudet, voi muuttua ennakkoluuloksi, joka johtuu ulkomaalaisten kokemusten perusteella syntyneistä vaikutelmista, ja että se on asia, joka voi vaikeuttaa maahanmuuttajien integroitumista yhteiskuntaan ja sääntöihin.

            Tämän ongelman ratkaisemiseksi yhteistyössä analysoitiin Euroopassa toimivien samankaltaisten maahanmuuttovirastojen ja -toimistojen verkkosivuja ja tarkasteltiin palvelun vastaanottajien kokemuksia Google-verkkosivujen kautta. Kun kuitenkin otetaan huomioon satoja tai tuhansia arvioita sisältävien palvelutoimistojen keskimääräiset tulokset ja lisäksi nähdään, että kommentit ovat yhteisellä nimittäjällä jopa eri maissa ja kaupungeissa, on käynyt ilmi, että koetut viestintäongelmat eivät ole vain paikallisia ja kansallisia vaan myös alueellisia ja jopa maailmanlaajuisia ongelmia.

    Seuraavassa on muutamia huomionarvoisia kommentteja, joista kukin on peräisin eri kaupungista:

  • Epäkunnioittava auktoriteetti / kohdellaan kuin kolmannen luokan henkilöä.
  • Vihan ja rasismin paikka
  • Henkilökunta on hyvin töykeää / Heidän pitäisi ymmärtää, että tämä prosessi on stressiä ulkomaalaisille ja vielä pahempaa heidän tehottomalla järjestelmällään.
  • Jos työskentelet maahanmuuttovirastossa, sinun pitäisi luultavasti tietää, että monet ulkomaalaiset yrittävät selventää kysymyksiään, koska he ovat ulkomaalaisia eivätkä tiedä paljon maan byrokratiasta. Älä ole epäkunnioittava ihmisiä kohtaan, jotka kohteliaasti lähestyvät sinua kysyäkseen kysymyksiä asioista, joista heillä ei todellakaan ole aavistustakaan.
  • Tiskillä oleva henkilö kohteli minua ylimielisesti kuin olisin idiootti, joka oli siellä viettämässä aikaa, ei apua tarvitsevana henkilönä.
  • Passiivis-aggressiivisen asenteen osoittaminen tuntemattomille viisi minuuttia töiden aloittamisen jälkeen / se, mitä ihmiset muistavat eniten tällaisessa paikassa käynnistä, on asiakassuhteet. Jos sinua kohdellaan kunnioittavasti ja inhimillisesti, voit unohtaa, että prosessi on hidas.

  Hankkeen tavoitteet:

  1. Tehokkaiden viestintäkanavien luominen ulkomaalaisten ja työntekijöiden välille.
  2. Työntekijöiden ja ulkopuolisten välisten konfliktien väheneminen
  3. Henkilöstön käyttäytymistä koskevien valitusten väheneminen
  4. Varmistetaan, että työntekijät ottavat ulkomaalaisena olemisen käsitteen huomioon kommunikoidessaan ulkomaalaisten kanssa.
  5. Käyttäytymisnormien laatiminen ulkomaalaisten kanssa käytävässä kanssakäymisessä.
  6. Viestintävaihtoehtojen parantaminen ulkomaalaisten ja sellaisten työntekijöiden välillä, jotka eivät puhu yhteistä kieltä.
  7. Vahvistetaan työntekijöiden kykyä selviytyä stressistä.
  8. Vähennetään ennakkoluulojen vaikutusta työntekijöiden asenteisiin ja käyttäytymiseen ulkomaalaisia kohtaan.

  Kohderyhmä:

            Ryhmä, johon pyrimme hankkeen avulla saamaan aikaan muutoksia, ovat maahanmuuttajatyöntekijät, jotka ovat yhteydessä maahanmuuttajiin henkilökohtaisesti.

            Ensinnäkin odotetaan muutosta maakuntaviraston työntekijöiltä ja hankekumppaneina olevien yksiköiden työntekijöiltä, ja näiden koulutusten avulla pyritään luomaan ihmisoikeuksiin ja tehokkaaseen viestintään perustuva käyttäytymisnormi maahanmuuttopolitiikan kenttätyöntekijöiden keskuudessa maassamme ja kaikissa Euroopan maissa.

            Muutos kohderyhmässä on tarkoitus saada aikaan varmistamalla, että tietty määrä maahanmuuttohenkilöstöä koulutetaan kouluttajiksi hankkeen puitteissa annettavalla koulutuksella ja että kaikki kentällä ja siihen liittyvissä laitoksissa työskentelevät henkilöt saavat koulutuksen hankkeen aikana.